alley sALLEYCOBURNCORDIALFOUTCHGARRETT copygermanngillumholmesHOWARDhughesHUMPHERYHUNLEYKayMag Copyright ReleaseLATHEROWLAYMANpittman copyrayburn2STEPHENSSTEVENS